Advisers/Coordinators

S.L Series Advising Session Type Adviser Name Adv Email & Phone Students Range
1 2018 4th Year Under-Graduate
Ajay Krishno Sarkar
Dr. Md. Zahurul Islam Sarkar
Dr. Tanvir Ahmed
Dr. Md. Faruk Hossain
Dr. Md. Shamim Anower
aksarkar@eee.ruet.ac.bd
01792202808
islam89118@gmail.com
01789538712
tanvir_eee_ruet@yahoo.com
01754849552
engr.mfhossain@eee.ruet.ac.bd
01778400600
msanower@eee.ruet.ac.bd
01714081056
1501001-1501030
1501061-1501090
1501091-1501120
2 2019 3rd Year Under-Graduate
Dr. S M Abdur Razzak
Md. Rashidul Islam
Dr. Md. Selim Hossain
Dr. Md. Masud Rana
sma.razzak@eee.ruet.ac.bd
01721013866
rashu_ruet@yahoo.com
01722261414
engg.selim@gmail.com
01788122226
md.masud.rana.ruet@gmail.com
01724550535
1901061-1901090
1901091-19010120
1901001-1901030
1901031-1901060
3 2020 2nd Year Even Semester Under-Graduate
Dr. Md. Shamim Anower
Belal Hossain
Dr. Md. Samiul Habib
Dr. G.K.M. Hasanuzzaman
Dr. Md. Selim Hossain
Kusum Tara
msanower@eee.ruet.ac.bd
01714081056
belalhossain.ruet@gmail.com
01521482672
samiul.engieee@gmail.com
01756238228
g.kibria82@yahoo.com
01718969737
engg.selim@gmail.com
01788122226
kusum@eee.ruet.ac.bd
01738115094
2001001-2001030
2001031-2001060
2001091-2001120
2001061-200190
2001121-2001150
2001151-2001180
4 2021 2nd Year Odd Semester Under-Graduate
Dr. Muhammad Abdul Goffar Khan
Dr. Md. Selim Hossain
Dr. Md. Faruk Hossain
Md. Ilias Rahman
Alok Kumar Paul
Dr. Sumaiya Kabir
agmagk@gmail.com
01703129619
engg.selim@gmail.com
01788122226
engr.mfhossain@eee.ruet.ac.bd
01778400600
himelmohammad@gmail.com
01924060270
alokeee10b@gmail.com
01998464717
sumaiyakabir_09@yahoo.com
01324953607
2101001-2101030
2101031-2101060
2101061-2101090
2101091-2101120
2101151-2101180
2101031-2101060
5 2022 1st Year Under-Graduate
Dr. Md. Masud Rana
Dr. Md. Selim Hossain
Sarjana Shabab
Dr. Abdul Khaleque
Dr. Md. Sohel Rana
Dr. Md. Rafiqul Islam Sheikh
md.masud.rana.ruet@gmail.com
01724550535
engg.selim@gmail.com
01788122226
sarjana.shabab@gmail.com
01674172758
abdul.khaleque.eee@gmail.com
01755986363
sohel.unsw@gmail.com
01725431631
mri.sheikh@eee.ruet.ac.bd
01911404193
2201001-2201030
2201061-2201090
2201091-2201120
2201121-220150
2201151-2201180
220131-220160